Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne poszukuje pracownika na stanowisku kierownik Klubu Seniora.

Miejsce pracy:

 • Bolechowo, Gmina Czerwonak

Obowiązki:

 • Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Seniora,
 • Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie Senior +,
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. – listy obecności uczestników Klubu Senior +, dokumentacji uczestników klubu
 • Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów – opracowywanie grafiku funkcjonowania Klubu Seniora,
 • Inicjowanie nowych form aktywności w ramach Klubu Seniora – motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań woluntarystycznych na rzecz innych,
 • Aktywne poszukiwanie programów na dofinansowanie zajęć w Klubie Seniora,
 • Aktywne poszukiwanie sponsorów,
 • Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskiwania środków na funkcjonowanie Klubu Seniora,
 • Utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach Klubu Seniora,
 • Prowadzenie zajęć na rzecz uczestników Klubu Seniora i animacja czasu wolnego,
 • Kierownik będzie pełnić równocześnie funkcję terapeuty zajęciowego w Klubie seniora w wymiarze odpowiadającym czasowi pracy w Klubie seniora.
 • Kierownik Klubu Seniora będzie obowiązany odbyć co najmniej 20-godzinny kurs przygotowujący do prowadzenia takiej działalności.

Wymagania:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 • Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Co oferujemy?

 • Stabilne zatrudnienie – ½ etatu (umowa o pracę),
 • Możliwość rozwijania kompetencji zawodowych
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae
 • Oświadczenie o:
  • Nieskazaniu za przestępstwa popełnione umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwa skarbowe,
  • Korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • Posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Oświadczenie oświadczenie o prawach i niekaralności do pobrania na stronie www.gps-czerwonak.pl

Termin składania dokumentów:

19 listopada 2021

Miejsce składania dokumentów:

Ul. Leśna 8, 62-004 Czerwonak

lub

Na adres e-mail: biuro@gps-czerwonak.pl

Inne informacje:

 • Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie – rekrutacja kierownik klubu seniora
 • W ofertach składanych drogą elektroniczną w tytule maila proszę wpisać rekrutacja kierownik klubu seniora
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 510 689 973.

 

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwonaku (adres: ul. Leśna 8, 62-004 Czerwonak), zwana dalej Spółką.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się:

 • pod adresem email: biuro@gps-czerwonak.pl
 • listownie ul. Leśna 8, 62-004 Czerwonak
 • telefonicznie +48 510 689 2922,

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II.

Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych:

 • w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 i II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji,
 • w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie wskazanym w pkt II.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.